ข่าว / ประกาศจากกลุ่มงาน


 
วันที่ 28/10/2010

หัวข้อ

ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพร
เนื้อหา
หลังจากที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้สถานพยาบาลประกาศรายการยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาลเป็นรายการยาสมุนไพรที่สามารถเบิกจ่ายได้ชัวคราวไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2553 แต่เนื่องจากการจัดทำบัญชียาสมุนไพรที่เป็นมาตรฐานยังอยู่ระหว่างพิจารณา กระทรวงการคลังจึงขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาลไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
ผู้ประกาศ พรพรรณ เกิดในมงคล